دکتر یزدان عامریان

دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی

Dr. Yazdan Amerian

Associate Professor, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-4854-3402

 

1-     سوابق تحصیلی:

      کارشناسی مهندسی عمران-نقشه‌برداری از دانشکده فنی دانشگاه تهران، شهریور 1379

      کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران-نقشه‌برداری (گرایش: ژئودزی) از دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی، شهریور 1381

      دکتری تخصصی مهندسی عمران-نقشه‌برداری از دانشکده مهندسی نقشه‌برداری دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی، اسفند 1391

 

2-     سوابق کاری:

2-1-     در صنعت (از فروردین 82 تا شهریور 92 در شرکت ملّی نفت ایران)

 

2-2-     در دانشگاه (از مهر 92 تا کنون در دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی):

      عضو هیأت علمی گروه ژئودزی دانشکده مهندسی نقشه‌برداری (از مهر 92 تا کنون)

      سرپرست آزمايشگاه آموزشي فيزيكال ژئودزي و گراني‌سنجی (از بهمن 92 تا کنون)

      مدیر گروه ژئودزی دانشکده مهندسی نقشه‌برداری (از مهر 92 تا آذر 95)

      معاون پژوهشی و فناوری دانشکده مهندسی نقشه‌برداری (از آبان 95 تا اردیبهشت 97)

      رئیس دانشکده مهندسی نقشه‌برداری (از دی 1400 تا کنون)

 

2-3-     سایر فعالیت‌های علمی و اجرایی:

      عضو شورای راهبردی، کمیته علمی و کمیته اجرایی اولین کنفرانس ملّی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی (1394)

      عضو شورای راهبردی و کمیته علمی دومین کنفرانس ملّی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی (1395)

      عضو کمیته علمی مجموعه همایش‌های بین‌المللی ISPRS، دانشگاه تهران (1396)

      عضو کمیته علمی بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین همایش ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی، سازمان نقشه‌برداری کشور و دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی (1397)

      عضو کمیته علمی مجموعه همایش‌های بین‌المللی ISPRS، دانشگاه تهران (1401)

      عضو کمیته علمی بیست و هفتمین همایش ملی مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک 1402)، سازمان نقشه‌برداری کشور (1402)

      عضو کمیته علمی بیست و هفتمین همایش ملی مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک 1403)، سازمان نقشه‌برداری کشور (1403)

 

3-     زمینه‌های تخصصی و پژوهشی:

      ژئودزی ماهواره‌ای (Satellite Geodesy)

      سیستم‌های ماهواره‌ای ناوبری جهانی (Global Navigation Satellite Systems: GNSS)

      سنجش از دور با استفاده از سیستم‌های ماهواره‌ای ناوبری جهانی (GNSS Remote Sensing)

      روش‌های تقریب در ژئودزی (Approximation Methods in Geodesy)

 

4-     سوابق تدریس:

      ژئودزی فیزیکی، جبر خطی، تئوری خطاها، نجوم ژئودزی (مقطع کارشناسی)

      تئوری تقریب، سنجش از دور با استفاده از سیستم‌های ماهواره‌ای ناوبری جهانی، سمینار (مقاطع تحصیلات تکمیلی)

 

5-     سوابق راهنمایی پایان‌نامه‌ها:

5-1-     راهنمایی پروژه‌های کارشناسی:

      عسگري‌موحد، مريم (1393). مدل‌سازي تك لايه يونسفر برحسب هارمونيك‌هاي كروي و با استفاده از مشاهدات سيستم تعيين موقعيت جهاني در منطقه ايران. دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

      قهرمانی، مهدی (1393). محاسبه ارتفاع ژئوئيد با استفاده از مدلهاي جاذبي زمين در منطقه ايران. دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

      مافی، صالح (1394). بررسي كاربرد شبكه‌هاي عصبي مصنوعي در مدل‌سازي يونسفر. دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

      احمدی، شهریار (1396). بررسي كاربرد داده‌هاي GPS Occultation در تعيين پارامترهاي اتمسفر. دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

 

5-2-     راهنمایی پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد:

      حبیب‌پناه، اعظم (1395). داده‌گواري مدل مرجع بين‌المللي يونسفر با استفاده از مشاهدات سيستم تعيين موقعيت جهاني بر پايه فيلتر كالمن. دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

      غنچی، احمد (1396). ثقل‌سنجی هوایی اسکالر با استفاده از داده‌های سیستم ناوبری اینرسی و سیستم تعیین موقعیت جهانی. دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

      ابراهیمی‌پور، منور (1396). آناليز تغيير شكل سد گتوند با استفاده از داده هاي پيوسته شبكه پايش ژئودتيك. دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

      اسماعیلی‌کرگانی، فردین (1396). داده‌گواری مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا بر پایه فیلتر کالمن با استفاده از مشاهدات سیستم تعیین موقعیت جهانی. دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

      قلی‌پور، ناصر (1397). پیش‌بینی محتوای الکترونی کلی یونسفر بر پایه ترکیب فیلتر کالمن و شبکه‌های عصبی مصنوعی با استفاده از مشاهدات سیستم تعیین موقعیت جهانی. دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

      رحیمی‌نسب، مجتبی (1397). پیش‌بینی بخارآب لایه تروپوسفر بر پایه ترکیب فیلتر کالمن و شبکه‌های عصبی مصنوعی با استفاده از مشاهدات سیستم تعیین موقعیت جهانی. دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

      خوشگواری، شایان (1398). مدل‌سازی منطقه‌ای یونوسفر بر حسب توابع پایه شعاعی کروی با استفاده از مشاهدات سیستم تعیین موقعیت جهانی. دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

      حیدری، علی (1399). کشف اغتشاشات یونسفری متحرک با استفاده از مشاهدات GPS در منطقه ایران. دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

      پورسلیمانی، محمدرضا (1400). ترکيب مشاهدات سيستم تعيين موقعيت جهاني و ماهواره Sentinel-3 جهت تهيه مدل تأخير تروپوسفری با استفاده از روش درون‌يابي کولوکيشن کمترين مربعات. دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

      محمدی، ملیحه (1400). ترکیب مشاهدات سیستم تعیین موقعیت جهانی و رادار روزنه مصنوعی جهت تولید مدل تأخیر تروپوسفری. دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

      یگانهسیاهکل، الناز (1400). ترکیب مشاهدات سیستم تعیین موقعیت جهانی و رادار روزنه مصنوعی جهت تولید مدل تأخیر یونسفری. دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی

      چمنکار، شیدا (1401). درونیابی بخار آب قابل بارش حاصل از مشاهدات سیستم تعیین موقعیت جهانی با استفاده از اسپلاین صفحه نازک. دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

      ایزانلو، سعید (1402). توموگرافي تروپوسفر با استفاده از مشاهدات سيستم تعيين موقعيت جهاني و سنجش از دور. دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

      خرم‌دل، فاطمه (1402). تحليل همبستگي متعارف بخار آب قابل بارش حاصل از مشاهدات سيستم تعيين موقعيت جهاني. دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

      منتقمی، محمد (1402). تعيين موقعيت نقطه‌اي دقيق با استفاده از مشاهدات سيستم‌هاي ماهواره‌اي ناوبري جهاني گوشي‌هاي هوشمند. دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

      ابراهیمی، سعید (در حال انجام). دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

      افشاری‌هرزویلی ، آیدا (در حال انجام). دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

      رکنی، فرنوش (در حال انجام). دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

      کاکنج، محمدمهدي (در حال انجام). دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

      صحراگرد، رضوان (در حال انجام). دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

      عالی‌خانی، محمد (در حال انجام). دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

 

5-3-     راهنمایی رساله‌های دکتری تخصصی:

      حاجی‌آقاجانی، سعید (1399). توموگرافی بخارآب تروپوسفر به روش توابع پایه و با استفاده از مشاهدات GNSS. دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

      محبوبی، هانی (1401). داده‌گواری منطقه‌ای چگالی الکترونی حاصل از مشاهدات GPS بر روی مدل فیزیکی یونسفر. دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

      طایفه‌رستمی، آرش (در حال انجام). دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

      فرودی، زهرا (در حال انجام). دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

 

6-     سوابق مشاوره پایان‌نامه‌ها:

6-1-          مشاوره پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد:

      حاجی‌آقاجانی، سعید (1393). تحقیقی در خطای تروپوسفری مشاهدات تداخل سنجی راداری و تاثیر آن بر صحت میدان‌های سرعت ستخرج از آن. دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

      جوادی‌آذر، رحیم (1394). آنالیز تغییر شکل پوسته زمین در ایران با معیار دوران متوسط Novozhilov. دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

      موسوی، سیدمعصوم (1394). تلفیق داده‌های زمینی و ماهواره‌ای ژئودزی برای تعیین دقیق میدان‌های سه بعدی سرعت جابجایی. دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

      طاهری‌نژاد، مهدی (1395). رفتارسنجی ژئودزی با استفاده از میدان‌های جابجایی حاصل از تداخل‌سنجی راداری. دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

      نعمتی‌پور، پرویز (1396). مدل‌سازي تك‌لايه يونسفر به روش المان محدود منحني‌الخط و درونيابي C1 با استفاده از مشاهدات GPS. دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

 

7-     سوابق مسئولیت طرح‌های پسادکتری:

      دکتر حاجی‌آقاجانی، سعید (1402). بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب با استفاده از مشاهدات زمینی، ماهوارهای و روشهای تکاملی بهینهسازی (با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور). دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی.

 

8-     مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها:

      وثوقی، ب. و عامریان، ی. (1382). بررسی رفتار سیستماتیک کمپانساتور ترازیاب رقومی Zeiss DiNi 12. ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران.

      وثوقی، ب. و عامریان، ی. (1382). بررسی رفتار خطاهای سیستماتیک در ترازیابی رقومی دقیق. همایش ژئوماتیک 82.

      مافی، ص. و عامریان، ی. (1394). شبکه‌های عصبی مصنوعی در مدل‌سازی یونسفر. اولین کنفرانس ملّی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی.

      فیضی، م. و عامریان، ی. (1394). مقایسه روش‌های کاهش نویز شتاب حاصل از مشاهدات GPS در ثقل‌سنجی هوایی. اولین کنفرانس ملّی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی.

      حاجی‌آقاجانی، س. و عامریان، ی. (1395). بررسی توانایی تصاویر سنجنده MODIS در تخمین تاخیر وردسپهری با استفاده از روش ردیابی اشعه سه بعدی. دومین کنفرانس ملّی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی.

      حاجی‌آقاجانی، س. و عامریان، ی. (1396). مقایسه میزان کارایی روشهای ردیابی اشعه دو بعدی در تعیین موقعیت مطلق. بیست و چهارمین همایش ملّی ژئوماتیک.

      غنچی، ا. و عامریان، ی. (1396). استفاده از فیلتر تفاضلگیر در محاسبه شتاب سیستم تعیین موقعیت جهانی در ثقلسنجی هوایی. بیست و چهارمین همایش ملّی ژئوماتیک.

      حاجی‌آقاجانی، س. و عامریان، ی. (1397). توموگرافی لایه تروپوسفر بر مبنای المان‌های حجمی با ابعاد متغیر و قیود مستقل. بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملّی ژئوماتیک و سومین همایش ملّی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی.

      طایفه‌رستمی، آ. و عامریان، ی. (1403). ارزیابی تأخیر زنیتی تر حاصل از انتگرال شکستپذیری با محصولات سرور داده VMF و مدل‌های تجربی در مناطق مختلف جغرافیایی زمین. بیست و هشتمین همایش ملی مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک 1403)

  Amerian, Y., Voosoghi, B., Mashhadi Hossainali, M. (2012). Monitoring the ionosphere using regional GPS network observations. The first conference on Satellites for Sustainable Development, October 4-5, 2012, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran, 420-427.

  Aghabalaei, A., Amerian, Y., Ebadi, H., Maghsoudi, Y. (2018). Speckle Noise Reduction of Time Series SAR Images Based on Wavelet Transform and Kalman Filter. IGARSS 2018 - 2018 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, July 22-27, 2018, Valencia, Spain, 625-628.

  Haji-Aghajany, S., Amerian, Y., Verhagen, S. (2020). The effect of topography on GPS troposphere tomography technique. 3rd International Congress on Science and Engineering, March 14-15, 2020, Hamburg, Germany.

  Chamankar, S., Amerian, Y., Naderi Salim, S. (2023). GLOBAL POSITIONING SYSTEM PRECIPITABLE WATER VAPOR INTERPOLATION USING INVERSE MULTIQUADRIC, ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND INVERSE DISTANCE WEIGHTED. ISPRS GeoSpatial Conference 2022-Joint 6th SMPR and 4th GIResearch Conferences, 19-22 February 2023, Tehran, Iran.

  Izanlou, S., Amerian, Y., Seyed Mousavi, S.M. (2023). GNSS-DERIVED PRECIPITABLE WATER VAPOR MODELING USING MACHINE LEARNING METHODS. ISPRS GeoSpatial Conference 2022-Joint 6th SMPR and 4th GIResearch Conferences, 19-22 February 2023, Tehran, Iran.

 

9-     مقالات چاپ شده در مجلات:

      عامریان، ی.، وثوقی، ب. (1390). کنترل فرونشست دشت مشهد و نیشابور بر مبنای روش آنالیز تغییر انحناء با استفاده از میدان جابجایی حاصل از مشاهدات GPS. مجله علوم زمین، شماره 82، صفحات 133- 138.

      قهرمانی، م.، عامریان، ی. (1394). بررسی دقت مدل‌های جاذبی زمين در منطقه ايران. مجله مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، دوره 7، شماره 1، صفحات 1- 7.

      ایزکیان، ز.، عامریان، ی.، مسگری، م.س. (1395). ارائه یک روش خوشه‌بندی سری‌های زمانی بر مبنای الگوریتم تکاملی دیفرانسیلی و تبدیل کسینوسی گسسته. مجله علوم و فنون نقشه‌برداری، دوره 5، شماره 1، صفحات 199-209.

      فیضی، م.، عامریان، ی. (1395). نرم‌سازی سیگنال شتاب حاصل از مشاهدات جی‌‌پی‌‌اس. مجله مهندسی فناوری اطلاعات مکانی، دوره 4، شماره 3، صفحات 17-28.

      حبیب‌پناه ، ا.، عامریان، ی. (1396). داده‌گواری منطقه‌ای مدل یونسفر مرجع بین‌المللی با استفاده از مشاهدات سیستم تعیین موقعیت جهانی. مجله علوم و فنون نقشه‌برداری، دوره 6، شماره 4، صفحات 161-172.

      حاجی‌آقاجانی، س.، عامریان، ی. (1396). مقایسه میزان کارآیی داده های هواشناسی رادیوسوند و ERA-Interim جهت تصحیح تروپوسفری در تعیین موقعیت مطلق دقیق با بکارگیری روش ردیابی اشعه سه بعدی. مجله علوم و فنون نقشه‌برداری، دوره 7، شماره 3، صفحات 127-138.

      غنچی، ا.، عامریان، ی.، شکیبای‌صنوبری، م. (1396). ثقل‌سنجی هوایی اسکالر با استفاده از پنجرههای مختلف فیلتر پایین‌گذر. مجله مهندسی فناوری اطلاعات مکانی، دوره 5، شماره 4، صفحات 147-169.

      حاجی‌آقاجانی، س.، عامریان، ی. (1397). بررسی کارآیی روش ردیابی پرتو سه‌بعدی در کاهش اثر لایه وردسپهر در تعیین موقعیت مطلق دقیق. مجله فیزیک زمین و فضا، دوره 44، شماره 1، صفحات 39-52.

      نعمتی‌پور، پ.، روفیان‌نائینی، م.، عامریان، ی. (1397). تعیین مقادیر اریب تفاضلی کد گیرنده‌های شبکه دائم GPS ایران با استفاده از تغییرات هندسه مشاهدات تفاضلی یگانه. مجله مهندسی فناوری اطلاعات مکانی، دوره 6، شماره 1، صفحات 45-56.

      تیموری، م.، مختارزاده، م.، عامریان، ی. (1397). انتخاب ویژگی برمبنای ترکیب روش حداقل افزونگی-حداکثر ارتباط و الگوریتم ژنتیک جهت طبقه بندی تصویر تلفیقی اپتیکی و رادار با روزنه مجازی. مجله علوم و فنون نقشه‌برداری، دوره 8، شماره 2، صفحات 69-82.

      ابراهیمی‌پور، م.، عامریان، ی.، روفیان‌نائینی، م. (1397). آنالیز هندسی تغییر شکل سد گتوند علیا با استفاده از مشاهدات شبکه پایش ژئودتیک دائم. مجله مهندسی فناوری اطلاعات مکانی، دوره 6، شماره 4، صفحات 51-72.

      قلی‌پور، ن.، عامریان، ی. (1398). برآورد مقادیر اریب تفاضلی کد گیرنده‌های شبکه دائم GPS ایران با استفاده از نقشه‌های یونسفری جهانی. مجله علوم و فنون نقشه‌برداری، دوره 8، شماره 4، صفحات 177-186.

      رحیمی‌نسب، م.، عامریان، ی. (1398). پیش‌بینی بارش ماهانه در منطقه ایران با استفاده از ترکیب شبکه‌های عصبی مصنوعی و فیلتر کالمن توسعه‌یافته. مجله اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، دوره 28، شماره 110، صفحات 77-90.

      حاجی‌آقاجانی، س.، عامریان، ی. (1398). بررسی توانایی تصاویر سنجنده مادیس در تخمین تأخیر تروپوسفری در تعیین موقعیت مطلق دقیق. مجله مهندسی فناوری اطلاعات مکانی، دوره 7، شماره 3، صفحات 43-55.

      خوشگواری، ش.، عامریان، ی.، محبوبی، ه. (1399). مدل‌سازی محتوای الکترونی کلی بر حسب توابع پایه شعاعی کروی در منطقه ایران. مجله فیزیک زمین و فضا، دوره 46، شماره 1، صفحات 67-80.

      حیدری، ع.، عامریان، ی.، محبوبی، ه. (1399). کشف و مدل‌سازی اغتشاشات یونسفری متحرک متوسط مقیاس در منطقه ایران. مجله علوم و فنون نقشه‌برداری، دوره 10، شماره 2، صفحات 189-198.

      امتی، م.، صاحبی، م.، عامریان، ی. (1399). تفکیک ناهنجاری‌ها از پس‌زمینه براساس تجزیه تصویر ابرطیفی کاهش بعد یافته. مجله مهندسی فناوری اطلاعات مکانی، دوره 8، شماره 3، صفحات 21-38.

      پورسلیمانی، م.ر.، عامریان، ی.، محبوبی، ه. (1400). ترکیب مشاهدات سیستم تعیین موقعیت جهانی و ماهواره سنتینل-3 با استفاده از روش درون‌یابی کولوکیشن کمترین مربعات جهت تهیه مدل تأخیر تروپوسفری. مجله علوم و فنون نقشه‌برداری، دوره 11، شماره 2، صفحات 223-236.

      چمنکار، ش.، عامریان، ی. (1402). ارزیابی روش توابع پایه شعاعی با کرنل اسپیلاین صفحه نازک برای درونیابی بخارآب قابل بارش برآورد شده از مشاهدات GPS در ایالت کالیفرنیای آمریکا. مجله علوم و فنون نقشه‌برداری، دوره 13، شماره 1، صفحات 1-12.

  Amerian, Y., Mashhadi Hossainali, M., Voosoghi, B., Ghaffari, M.R. (2010). Tomographic reconstruction of the ionospheric electron density in term of wavelets. Journal of Aerospace Science and Technology, 7(1), 19-29.

  Amerian, Y and Voosoghi, B. (2011). Least Squares Spectral Analysis for Detection of Systematic Behaviour of Digital Level Compensator. Journal of Geodetic Science, 1(1), 35-40.

  Amerian, Y., Mashhadi Hossainali, M., Voosoghi, B. (2013). Regional improvement of IRI extracted ionospheric electron density by compactly supported base functions using GPS observations. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 92, 23-30.

  Amerian, Y., Voosoghi, B., Mashhadi Hossainali, M. (2013). Regional ionosphere modeling in support of IRI and wavelet using GPS observations. Acta Geophysica, 61(5), 1246-1261.

  Arab Amiri, M., Amerian, Y., Mesgari, M.S. (2016). Spatial and temporal monthly precipitation forecasting using wavelet transform and neural networks, Qara-Qum catchment, Iran. Arabian Journal of Geoscinces, 9(5), 421.

  Haji-Aghajany, S., Amerian, Y. (2017). Three dimensional ray tracing technique for tropospheric water vapor tomography using GPS measurements. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 164, 81-88.

  Haji-Aghajany, S., Amerian, Y. (2018). Hybrid Regularized GPS Tropospheric Sensing Using 3-D Ray Tracing Technique. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 15(10), 1475-1479.

  Pirooznia, M., Raoofian Naeeni, M., Amerian, Y. (2019). A Comparative Study Between Least Square and Total Least Square Methods for Time-Series Analysis and Quality Control of Sea Level Observations. Marine Geodesy, 42(2), 104-129.

  Haji-Aghajany, S., Voosoghi, B., Amerian, Y. (2019). Estimating the slip rate on the north Tabriz fault (Iran) from InSAR measurements with tropospheric correction using 3D ray tracing technique. Advances in Space Research, 64(11), 2199-2208.

  Haji-Aghajany, S., Pirooznia, M., Raoofian Naeeni, M., Amerian, Y. (2020). Combination of Artificial Neural Network and Genetic Algorithm to Inverse Source Parameters of Sefid-Sang Earthquake Using InSAR Technique and Analytical Model Conjunction. Journal of the Earth and Space Physics, 45(4), 121-131.

  Haji-Aghajany, S., Amerian, Y., Verhagen, S., Rohm, W., Ma, H. (2020). An Optimal Troposphere Tomography Technique Using the WRF Model Outputs and Topography of the Area. Remote Sensing, 12(9), 1442.

  Haji-Aghajany, S., Amerian, Y. (2020). Atmospheric phase screen estimation for land subsidence evaluation by InSAR time series analysis in Kurdistan, Iran. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 205, 105314.

  Haji-Aghajany, S., Amerian, Y., Verhagen, S. (2020). B-spline function-based approach for GPS tropospheric tomography. GPS Solutions, 24(3), 88.

  Haji-Aghajany, S., Amerian, Y. (2020). Assessment of InSAR tropospheric signal correction methods. Journal of Applied Remote Sensing, 14(4), 044503.

  Mahbuby, H., Amerian, Y. (2021). Regional Assimilation of GPS-Derived TEC into GIMs. Pure and Applied Geophysics, 178(4), 1317-1337.

  Haji-Aghajany, S., Amerian, Y., Verhagen, S., Rohm, W., Schuh, H. (2021). The effect of function-based and voxel-based tropospheric tomography techniques on the GNSS positioning accuracy. Journal of Geodesy, 95(7), 78.

  Mahbuby, H., Amerian, Y., Nikoofard, A., Eshagh, M. (2021). Application of the nonlinear optimisation in regional gravity field modelling using spherical radial base functions. Studia Geophysica et Geodaetica, 65(3-4), 261-290.

  Haji-Aghajany, S., Amerian, Y., Amiri-Simkooei, A. (2022). Function-Based Troposphere Tomography Technique for Optimal Downscaling of Precipitation. Remote Sensing, 14(11), 2548.

  Mahbuby, H., Amerian, Y. (2022). Improving the performance of time varying spherical radial basis functions in regional VTEC modeling with sparse data. Advances in Space Research, 70(3), 666-686.

  Haji-Aghajany, S., Amerian, Y., Amiri-Simkooei, A. (2023). Impact of Climate Change Parameters on Groundwater Level: Implications for Two Subsidence Regions in Iran Using Geodetic Observations and Artificial Neural Networks (ANN). Remote Sensing, 15(6), 1555.

  Mahbuby, H., Amerian, Y. (2023). Regional ionospheric electron density modeling by assimilation of GPS-derived TEC into IRI-provided grids on May 8, 2016. Advances in Space Research, 72(6), 2377-2390.

  Izanlou, S., Haji-Aghajany, S., Amerian, Y., (2024). Enhanced Troposphere Tomography: Integration of GNSS and Remote Sensing Data With Optimal Vertical Constraints. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. 17, 3701-3714.

10- پروژه‌های پژوهشی:

      همکار طرح پژوهشی "تعیین منابع و مدل‌های خطاهای سیستماتیک در ترازیابی دقیق رقومی". کارفرما: سازمان نقشه‌برداری کشور، مجری: دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی، 1381.

      همکار طرح پژوهشی "بررسی تأثیرات درخشش‌های خورشیدی M و X-flare بر روی مدل منطقه‌ای یونسفر در ایران". کارفرما: سازمان نقشه‌برداری کشور، مجری: دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی، 1395.

 

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، تقاطع میرداماد

دانشکده مهندسی نقشه‌برداری، کد پستی: ۱۹۹۶۷۱۵۴۳۳

تلفن: ۸۸۸۷۷۰۷۰ (داخلی: ۲۰۳)، فکس: ۸۸۷۸۶۲۱۳

ایمیل: amerian(at-sign)kntu.ac.ir