امیرمحمد ستاری

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

KNTU
Amirmohammad Sattari

زمینه های تحقیقاتی

مقالات منتخب

دروس تدریس شده

آزمایشگاه

آزمایشگاه بیومکانیک پیشرفته

ارتباط

ایمیل: amirmsattari@kntu.ac.ir

شماره تماس: 401 84063 021

شماره تماس: 401 84063 021