عبدالرضا سیاره

 • لیسانس آمار ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی
 • فوق لیسانس آمار ریاضی، دانشگاه تربیت معلم تهران
 • دکتری آمار، دانشگاه مونترال کانادا و دانشگاه تکنولوژی آگروپاریس، پاریس                                                                                                                 
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • گروه علوم کامپیوتر و آمار- دانشکده ریاضی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • تخصص و علایق: انتخاب مدل و آزمون فرضیه های غیرآشیانی - آمار مجانبی- داده های سانسوریده، تحلیل مدل های سری زمانی

گزیده مقالات اخیر:

  Commenges, D., Sayyareh, A., Letenneur, L., Guedj, J. Bar-Hen, A., ( 2008). Estimating a difference of Kullback-Leibler risks using a normalized difference of AIC. The Annals of Applied Statistics. 2(3), 1123-1142.

  Sayyareh, A., Obeidi, R., Bar-Hen, A., ( 2011). Empirical Comparison between some Model Selection Criteria. Communication in statistics-Simulation and Computation, 40, 84-98.

  Sayyareh , A. (2011), Limiting Distribution and Simulation Power of Some Proposed Cramer-Von Mises Type Statistics. International Mathematical Forum. 6, 2427-2446.

  Sayyareh , A. (2011), A new Tow Sided Uniformly Most Powerful Test for Pitman family. Applied Mathematical Sciences. 5, 74, 3639-3660.

  Sayyareh, A., ( 2011). Inference after separated hypotheses testing: an empirical investigation for linear models. Journal of Statistical Computation and Simulation. 40, 84-98.

دانشجویان دوره دکتری:

هانیه پناهی (فارغ التحصیل)- برآوردیابی و انتخاب مدل در مدل های غیرآشیانی براساس تفاضل مخاطره های کولبک-لیب لر تحت داده های سانسوریده

حمید لرستانی (فارغ التحصیل)- توسیع آزمون وونگ برای مدل های رقابتی بد-توصیف شده غیرآشیانی

صدیقه زمانی مهریان (فارغ التحصیل)- استنباط آماری در مدل های سری زمانی تحت توزیع های رقابتی غیرآشیانی بد-توصیف شده

صادق فلاحی گیلان- استنباط آماری در مدل های آمیخته تحت توزیع های رقابتی غیرآشیانی بد-توصیف شده

افسانه عزیزی زازرمی- استنباط آماری بر روی توزیع‌های دو متغیره بر اساس داده‌های کامل و سانسوریده

معصومه کمالی انتخاب مدل برای داده‌های سانسوریده رگرسیونی

مریم کسرایی استنباط روی مدل‌های سری زمانی غیرآشیانی با باقیمانده‌های مثبت

سارا طاهری فرد

دانشجویان فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد:

رئوف عبیدی-   Model selection based on Akaike Information Criterion

اسدالله فقیهی- انتخاب مدل بر اساس معیار کولبک-لیب‌لر و کاربرد آن در مدل‌های رگرسیونی خطی غیر تو در تو

قبادبرمال زن - انتخاب مدل براساس اساس معیار کولبک- لیب‌لر برای  k>2  مدل غیرآشیانه ای

پریسا ترکمان- انتخاب مدل براساس اساس معیار کولبک- لیب‌لر برای مشاهدات سانسوریده

لیدا خالدی - گسترش چند متغیره برآورد تفاضل ریسک های کولبک- لیب‌لر برای   kمدل رقابتی

لیلا عزیزی- انتخاب از بین مدل های نیم پارامتری و مدل های خطرهای متناسب بر اساس روش اعتبارسنجی متقابل

طیبه کریمی - کرا ن های بهبودیافته برای معیار کولبک –  لیب لر براساس ترکیب محدب مدل های رقابتی

فاطمه شرفی - قاعده تصمیم مینیماکس برای انتخاب مدل

معصومه قهرمانی - تجزیه و تحلیل ریسک کولبک – لیبلر

زهرا قاسمی- انتخاب مدل براساس رتبه آمیخته

لیلا حسین پور- انتخاب مدل براساس مدل های آمیخته

بهاره قاسمی- آزمون نیکویی برازش برای توابع مفصل

فرزاد والی- مقایسه آزمون ها و معیارهای انتخاب مدل

میلاد الله مرادی- برآورد تابع خطر مبنا در مدل های نیم-پارامتری

محمد یوسف پور- معیارهای اطلاع آکاییک و بیز تحت داده های دورافتاده

حمید حیدریان- انتخاب مدل براساس آزمون وونگ تحت تابع درستنمایی نیم رخی

افسانه زازرمی عزیزی- استنباط برروی توزیع بر نوع سوم براساس سانسور هیبرید نوع دوم

مسعود جعفری- استنباط آماری روی پارامترهای توزیع نمایی تعمیم یافته تحت داده های سانسوریده نوع دوم دو طرفه

نسرین مرادی- استنباط برروی توزیع بر نوع سوم نمایی تحت داده های سانسوریده نوع دوم

پریسا حیدری- انتخاب مرتبه مدل خودبازگشتی به وسیله FIC

مهسا پیشبهار- مقایسه آزمون MJ با آزمون وونگ

محبوبه احمدی- ویژگی سازگاری AIC و AICc برای مدل های خطی با بعد بالا

معصومه فرامرزی-انتخاب مدل غیرآشیانی برای مدل های رگرسیونی شمارشی فضایی

سوابق و فعالیت های مرتبط:

 • عضو پیوسته  انجمن از بدو تاسیس
 • عضو کمیته علمی و عضو کمیته برگزاری دومین سمینار آموزش ریاضی
 • دبیر دوازدهمین کنفرانس  آمار ایران
 • عضو هیات تحریریه نشریه اندیشه آماری
 • پژوهشگر برتر گروه آمار طی سال های 87، 90، 91
 • برگزاری دو کارگاه در پژوهشکده آمار ایران در رابطه با انتخاب مدل

سوابق اجرایی

 • جذب هیات علمی و اقدام به تاسیس گروه آمار دانشگاه رازی در سال 1373
 • مدیر گروه ریاضی و آمار دانشگاه رازی از سال 1373-1377
 • مدیر گروه آمار دانشگاه رازی  و معاون اداری ما لی دانشکده علوم از سال 1377-1379
 •  معاون اداری مالی دانشکده علوم از سال 1386-1387
 • مدیرکل تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی از 1387-1391
 • عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
 • عضویت در کارگروه بررسی توانایی علمی
 • عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه
 • عضویت در کمیته منتخب دانشکده
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه آمار

سایر

ارایه مقاله در کنفرانس های داخلی و خارجی:

دهمین کنفرانس آمار ایران- تبریز- A modified rank test for model selection

 دهمین کنفرانس آمار ایران- تبریز- مدعو Non-nested model selection

کنفرانس آکادمی علوم و تکنولوژی-دبی A proposed test for model selection

دهمین کنفرانس آمار ایران- تبریز-انتخاب مجموعه ای بهینه از مدل ها براساس k مدل کاندیدای غیرآشیانه ای

دهمین کنفرانس ریاضی ایران- ارومیه- Risk Analysis of non-nested models under incomplete data

هشتمین کنفرانس آمارواحتمال-ترکیه-استانبول-A modified sign test for model selection

یازدهمین کنفرانس آمار ایران_تهران-A modified linear sign  rank test for model selection

دوازدهمین کنفرانس آمار ایران_تهران استنباط برروی توزیع بر نوع سوم نمایی تحت داده های سانسوریده نوع دوم

دوازدهمین کنفرانس آمار ایران_توزیع ماکزیمم متغیرهای تصادفی وابسته نرمال استاندارد تاخورده دو متغیره

دوازدهمین کنفرانس آمار ایران

Kullback-Leibler CriterionIn Autoregressive Models  with Non-negative Residuales

دوازدهمین کنفرانس آمار ایران

On progressively censored type III distribution First International Workshop on Big Data: Mathematical and Statistical Tools for Life Sciences: Non-nested and Misspecified Model Selection for Big Data

سیزدهمین کنفرانس آمار ایران

 Selection of an Autoregressive Model with Non-negative Residuales by Akaike's Information Criterion

چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی کشور

Inference on Non-nested and Mis-specified Finite Mixture Model

طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته:

گسترش آزمون نیکویی برازش براساس آزمون اجتماع-اشتراک

روش پیشنهادی برای انتخاب مدل بر پایه حدود اطمینان

بررسی تابع درست نمایی برآورد شده به عنوان معیاری برای انتخاب مدل

یک آزمون آزاد توزیع برای انتخاب مدل

انتخاب مدل غیرآشیانه ای برای داده های سانسوریده از راست

بررسی رفتار حدی و شبیه سازی توان آزمون های نیکویی برازش پیشنهادی براساس LRT

سوابق و فعالیت های مرتبط:

عضو پیوسته  انجمن از بدو تاسیس

عضو کمیته علمی و عضو کمیته برگزاری دومین سمینار آموزش ریاضی

دبیر دوازدهمین کنفرانس آمار ایران

عضو هیات تحریریه نشریه اندیشه آماری

عضو کمیته علمی نخستین همایش ملی کاربرد روش های آماری در پژوهش های باستان شناسی ایران

برگزاری کارگاه آموزشی:

برگزاری کارگاه آموزشی انتخاب مدل براساس معیارها 1390(در پژوهشکده آمار ایران) به مدت دو روز

برگزاری کارگاه آموزشی آزمون فرضیه های مجزا(در پژوهشکده آمار ایران) به مدت یک روز

طرح های به اتمام رسیده:

گسترش آزمون نیکویی برازش براساس آزمون اجتماع-اشتراک

روش پیشنهادی برای انتخاب مدل بر پایه حدود اطمینان

بررسی تابع درست نمایی برآورد شده به عنوان معیاری برای انتخاب مدل

یک آزمون آزاد توزیع برای انتخاب مدل

انتخاب مدل غیرآشیانه ای برای داده های سانسوریده از راست

بررسی رفتار حدی و شبیه سازی توان آزمون های نیکویی برازش پیشنهادی براساس LRT

داوری کتب نشر دانشگاهی و طرح های تحقیقاتی:

داوری کتاب راهنمای جامع AMOS  0.6

داوری کتاب آمارواحتمال انتشارات دانشگاهی

داوری طرح تحقیقاتی درون دانشگاهی (4285)

داوری طرح تحقیقاتی درون دانشگاهی (4287)

داوری طرح تحقیقاتی درون دانشگاهی (4286)

داوری طرح تحقیقاتی درون دانشگاهی (4281)

داوری طرح تحقیقاتی درون دانشگاهی (4282)

داوری طرح تحقیقاتی درون دانشگاهی (4283)

داوری طرح تحقیقاتی درون دانشگاهی (4276)

فعالیت های اجرایی

مدیر گروه ریاضی دانشگاه رازی

مدیر گروه آمار دانشگاه رازی

معاون اداری مالی دانشکده علوم دانشگاه رازی

مدیرکل تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی

رییس دانشکده علوم دانشگاه رازی

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

عضو کمیته هدفمندی یارانه ها دانشگاه

عضو کارگروه بررسی توانایی علمی گروه آمار

عضو(متغیر) کمیته منتخب دانشکده علوم

عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه آمار

مدیر گروه علوم کامپیوتر و آمار دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی

سایر

پژوهشگر برترگروه آمار دانشگاه رازی سال 87

پژوهشگر برترگروه آمار دانشگاه رازی سال90

پژوهشگر برتر گروه آمار دانشگاه رازی سال 93

فارغ التحصل رتبه اول دانشکده علوم دانشگاه شهید بهشتی  در مقطع کارشناسی در سال 1370

فارغ التحصل رتبه اول گروه آمارموسسه ریاضیات دانشگاه تربیت معلم تهران در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1370