دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 دکتر حسن قاسم‏ زاده دانشیار گروه ژئوتکنیک

تحصیلات

دکتری :                      مدرسه ملی راه و پل فرانسه    1385  

کارشناسی ارشد :          دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1375

کارشناسی :                دانشگاه علم و صنعت ایران 1373  

زمینه های پژوهشی

مدلسازی تئوری و عددی خاک و سنگ

دینامیک خاک و سنگ

اندرکنش خاک و سازه

جریان چند فازی در محیط متخلخل  نظیر آب، نفت، گاز و حرکت آلاینده ها در خاک