بسمه تعالی

نام و نام خانوادگي : حسن حقيقي

فارغ التحصيل از : گروه رياضي و علوم كامپيوتر دانشگاه تهران سال 1377

درجه علمي : دكتري.

رشته تخصصي : هندسه جبري ؛ نظريه تكينگي نگاشت هاي متناهي و نقاط چندگانه آنها

(Singularity Theory of Finite Morphisms and Multiple Points Loci).

 

 

 

 

فعاليت تحقيقاتي  :

 

 در حال حاضر روي موضوعات:

 -1 واريته هاي Complete Intersection و برخي خواص هندسي مربوط به نقاط چندگانه آنها،

-2 حلقه هاي Cohen-Macaulay و خواص هندسي آنها.

3- الگوريتم هاي نرمال سازي حلقه هاي نوتري و نرمال سازي واريته هاي جبري،

4- Seminormality and Subintegral Closure واريته هاي جبري،

5- بهينه سازي الگوريت مهاي تحليل نقاط تكين واريته هاي جبري، به خصوص رويه هاي جبري.

6- جبركامپيوتري و محاسبات نمادين و كاربست آنها در هندسه جبري و جبر جابجايي.

7- كوهمولوژي اسكيم ها و به خصوص واريته هاي جبري.

8- نظريه Moduli خم ها.

-9رويه هاي جبري از نوع عام (Algebraic Surfaces of General Type ) و رويه هاي . Rational Ruled

10- تاريخ هندسه جبري و جبر جابجايي، به خصوص تحولات اين دورشته در اواسط قرن بيستم.

11- Real Algebraic Geometry.

12- حلقه هاي استنلي رايزنر و برخي جنبه هاي تركيبياتي هندسه جبري و جبرجابجايي

13- كاربردهاي هندسه جبري در زمينه هاي مختلف، به خصوص نظريه كدگذاري و كدهاي هندسه جبري.

14- ورايته هاي قاطع بالاتر واريته هاي سگره و سگره-ورونزه.


به
مطالعه و تحقيق مشغولم.

 

 

مقالات :

1- Some Properties of Finite Morphisms on Double Points, by

J. Roberts, R. Zaare Nahandi, H. Haghighi

چاپ شده در شماره مارس 2000 مجله

Compositio Mathematica

 

2- Bipartite S_2 graphs are Cohen-Macaulay, by H. Haghighi, S. Yassemi, R. Zaare Nahandi, Bulletin

of Math. Soc. Sci. Roumanie(2010).

 

3- On the dimensions of higher secant varieties of P^nׅP^n, by T. Aladpoosh, H. Haghighi,

Journal of Pure and Applied Algebra (2011).

 

4- Sequentially S_r simplicial complexes and sequentially S_2 graphs, by H. Haghighi, S. Yassemi, R.

Zaare Nahandi, Proceedings of the American Mathematical Society (2011).

 

5- A generalization of k-Cohen-Macaulay Simplicial Complexes, by H. Haghighi, S. Yassemi, R. Zaare

Nahandi, Arkiv for Mathematik (2011).

 

6- Tensor product of algebras over a field, by H. Haghighi, M. Tousi, S. Yassemi, in Commutative

algebra, Noetheian and non-noetherian, (Springer-Verlag)(2010).

 

 

Conferences

 

1-When Tensor Product of a finite number of field extensions of a field is regular,

سي و پنجمين كنفرانس رياضي كشور دانشگاه چمران، 1384.

2- The role of embedded components in the intersection of projective varieties,

دومين سمينار جبرجابجايي، مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات، 1384

3- Strict complete intersection versus set theoretic complete intersection of algebraic varieties,

سومين سمينار جبرجابه جايي، مركزتحقيقات فيزيك نظري و رياضيات، 1385

4-J-spectrum of a ring and the minimal number of generators of a finitely generated module,

هجدهمين كنفرانس جبر، دانشگاه علوم پايه دامغان، 1386

5- On the arithmetic rank of a special type of algebraic varieties,

سي و هفتمين كنفرانس رياضي كشور، دانشگاه زنجان، 1386

6- A Geometric Solution to an arithmetic problem,

پنجمين سمينار هندسه و توپولوزي، دانشگاه كردستان، 1388

7- Higher secant varieties of Segre embedding of P^nׅ P^n,

چهلمين كنفرانس رياضي كشور، دانشگاه صنعتي شريف، 1388

8- The Hilbert function of a set of 2-fat points in multiprojective space,

اولين كنفرانس جبرجابه جايي تركيبياتي، مركزتحقيقات فيزيك نظري و رياضيات، 1388

 

 

مقالات فارسي

 

-1معرفي و نقد كتاب: ايده آلها، واريته هاي جبري و الگوريتم ها، چاپ شده در فرهنگ و انديشه رياضي (انجمن رياضي ايران) شماره زمستان 1380.

2- اول بودن يك مساله P است، مجله نشررياضي(مركزنشر دانشگاهي)، مهر 1382.

3- حل جبري يك معادله تابعي (ترجمه و تاليف)، مجله نشررياضي (مركزنشر دانشگاهي)، آذر 1385.

4- رياضيات ومغز، موضوع ماه آگاهي از رياضيات، خبرنامه انجمن رياضي ايران، شماره بهار 1386.


 

ترجمه

1- معرفي كتاب سر-گروتنديك، مجله نشررياضي(مركزنشر دانشگاهي)، مرداد 1383.


2-
پايه گروبنر چيست، خبرنامه انجمن رياضي ايران، زمستان1384.

3- ماجراي يك روز عجيب:از گروتنديك تا كن وكنتسويچ، مجله نشررياضي(مركزنشر دانشگاهي)، آذر 1385.


4-
رد پاي توپولوزي در كارخانه، مجله نشررياضي(مركزنشر دانشگاهي)، مهر 1386.


5-
درآمدي به آناليزبينهايت اويلر، مجله نشررياضي(مركزنشر دانشگاهي)،خرداد 1387.

 

6- پيشگفتار هيث برويراست اول متن انگليسي كتاب اصول اقليدس، مجله نشررياضي(مركزنشر دانشگاهي) ، فروردين 1389.

 

7- كدهاي ميله اي: تحليل توپولوژيك داده ها، مجله نشررياضي(مركزنشر دانشگاهي)،آذر 1389.

 

8- دنباله فيبوناچي و جبر خطي، چاپ شده در رشد آموزش رياضي شماره سال 80.

 

9- ترجمه مقاله: برنامه ريزي با اعداد صحيح و رمزنگاري، نو شتهH. Lenstra چاپ شده در گاهنامه جنگ رياضي دانشجو،شماره 10،(كه توسط جهاد دانشگاهي چاپ مي شد).
 

 

 

شاغل در : گروه رياضي دانشكده علوم دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي.

 

سوابق شغلي : تدريس دروس رياضيات عمومي و معادلات ديفرانسيل، و دروس تخصصي جبرتوپولوژي، توپولوژي ، I,II,IIIجبري مقدماتي، توپولوژي جبري، هندسه جبري مقدماتي،
هندسه جبري، و هندسه جبري، هندسه ديفرانسيل موضعي، نرم افزارهاي رياضي و نظريه رياضي كدگذاري.

 

داوري : داوري مقالات براي مجلات مختلف علمی داخل كشور.

همكاري با بنياد دانشنامه رياضي در تهيه برخي موضوعات مربوط به هندسه جبري و همچنين ويراستاري علمي . برخي مقالات آن، 1389.
 

تحصيلات تكميلي: راهنمايي 14 پايان نامه كارشناسي ارشد در حوزه هندسه جبري و كاربدهاي هندسه جبري در نظريه كدگذاري.كه عناوين و نام دانشجو به شرح زير مي باشد.

-1 ايده آل هاي توريك، واريته هاي توريك و كاربردهاي آن، سيده سائده سعيدي فرد، 1385

-2 بستار انتگرالي K جبرها و ايده آلهاي ي وابسته به گراف ها، الهه سروري، 1385

 

-3 كدهاي توريك و برخي كدهاي هندسه جبري، زينب طوغاني، 1386

 

-4 كدهاي توريك و برخي كدهاي هندسه جبري ايده آلهاي وجه هاي اساسي مجتمع هاي سادكي و برخي خواص آنها، مهديه يوردخاني، 1386.

 

5-رتبه حسابي واريته هاي جبري با تاكيد برواريته هاي پارامتري شده توسط تك جمله اي ها، مريم قاسمي، 1386

 

6- پيكربندي زيرفضاهاي خطي از بعد d در فضاي تصويري،P^n مريم احياء جهرمي، 1387

 

7- واريته هاي قاطع بر واريته هاي مماسي واريته هاي ورونزه، نسرين خانبابايي، 1387.

 

8- ايده آل هاي واريته هاي ورونزه اي، محمد حسين علي نژاد، 1388.

 

9- اسكيم هاي صفر بعدي در،P^n عباس شيرعلي پور، 1388.

 

10- كدهاي هندسي جبري روي حلقه ها، كدهاي هندسي جبري روي حلقه ها، ابراهيم قاسم زاده كلاگر، 1388.

 

11- واريته هاي قاطع بالاتر غوطه وري سگره فضاهاي تصويري، طاهره آلادپوش، 1389.

 

12- جداكننده هاي نقاط در فضاهاي چندتصويري، مرنضي ايزدي، 1389.

 

13- نقاط فربه روي خم هاي خاص، محمد زمان فشمي، 1389.

 

14- واريته هاي بوسان واريته هاي ورونزه و واريته هاي قاطع بالاترآنها، فرشته كروكي، 1389.

 

15- برخي پارامترهاي كدهاي هندسي، سميه حبيبي (مشترك با دانشگاه تهران 1385).

 

مهارت هاي كامپيوتري:
 

تحقيق در زمينهComputer Algebra and Computational Algebraic Geometry

و آشنائي خوب با دو نرم افزارSingular و Macaulayكه در اين زمينه تهيه شده است.

 

آدرس:

 

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، گروه رياضي. تلفن22853884 -0098- 021

haghighi@kntu.ac.ir

haghighi@ipm.ir