دانشگاخ صنعتی خواجه نصير الدين طوسي

    جزييات و چگونگی کار کلاس    

طرح درس قسمت اول سیلابس

طرح درس قسمت دوم سیلابس

 

دانشجویان محترم درس معادلات

: دیفرانسیل


ریز نمرات تا کنون
 تابع گاما   
Gama Function & Problems