با نام او

 

مقالات

 

 

 

 

 

فایل
عنوان
موضوع
pdf
در هر نیازی رازی نهفته است
مشكل اصلي كشور و راه كار برون رفت از آن
pdf
قرآن منبعي براي مهندسي كنترل
هدایت در قرآن
pdf

چرا مقالات را به ISI نمی فرستم

آسیب شناسی نظام پژوهشی دانشگاه
pdf
پژوهش، در نيت، آفت می زند
آسیب شناسی نظام پژوهشی دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

html templates websitetemplates.net