محسن سلطانپور

دکترای مهندسی سواحل

استاد دانشكده مهندسی عمران
دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی

 

Home سوابق تحصیلی سمت‌ها فرصت تحقیقاتی بورس‌ها/جوایز داوری مجلات عضویتهای علمی انتشارات دروس دروس الکترونیکی پایان نامه‌ها

                           

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده مهندسی عمران

تهران- خیابان ولیعصر- بعد از تقاطع میرداماد- روبروی ساختمان اسکان- شماره 1346

کد پستی: 1996715433           

صندوق پستی: 4416-15875

تلفن: 88779474 (داخلی 401              

فکس: 88779476

Email: soltanpour=id

id=@kntu.ac.ir

                                                                                                                                                                              

                 

Home | سوابق تحصیلی | سمت‌ها | فرصت تحقیقاتی | بورس‌ها/جوایز | داوری مجلات | عضویتهای علمی | انتشارات | دروس | دروس الکترونیکی | پایان نامه‌ها

This site was last updated 15-Jan-2021