سید آرش احمدی

K. N. Toosi University

arash ahmadi

سوابق تحصیلی

 

دانشگاه صنعتی شریف

دکتری تخصصی گرایش میدان و مایکروویو

عنوان رساله دکتری: بررسی اثر نوسان زیر هارمونیکی در افزایش نویز فاز ضرب کننده های فرکانسی

 

دانشگاه صنعتی شریف

کارشناس ارشد گرایش مایکروویو

عنوان پایان نامه ارشد: تحلیل و طراحی فیلتر موجبری با کوپلاژ روزنه سلفی در باند Ku به روش تطبیق مود ها

 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

کارشناسی-مهندسی مخابرات

عنوان پایان نامه: محاسبه فرکانس قطع موجبر ها با سطح مقطع دلخواه از روش تطبیق مودها