بسمه تعالی

 

 

نام :                 فلورا

نام خانوادگي :     حشمت پور

متولد :              4/4/1342

ابتدايي :            1348 تا 1353 تهران

راهنمايي :         1353 تا 1356 تنکابن

دبيرستان :         1356 تا 1360 تهران

 

سفر به آلمان براي ادامه تحصيل :1363

فوق ليسانس دردانشگاه فيليپس  شهر ماربورگ آلمان

تز فوق ليسانس : سنتز و بررسي ساختار مولکولي کمپلکسهاي فسفات ايميناتور بورو آلومينيوم  (تعداد مقالات چاپ شده:  1)

 دکترا در دانشگاه فيليس شهر ماربورگ آلمان

تز دکترا : واکنش هاي ترکيب تيتانيوم و زيرکونيوم در درجه اکسيداسيون پايين با  ترکيبات استيلن (تعداد مقالات چاپ شده : 3)

 

ورود به ايران : 1374

عضو هيأت علمي در مرکز تحقيقات ليزر سازمان انرژي اتمي : 1375 - 1378

عضو هيئت علمي دانشکده علوم دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي: 1378 - تاکنون

 

  

مقالات:

 

1- Bis(h5-Cyclopentadienyl)zirconium(2-n-butyl) acetylid Dimer

    F. Heshmatpour, S. Wocadlo, W. massa und K. Dehnicke

    Acta Cryst. C51 (1995).

 

2- Organometallische Oxide: Die Kristallstruktur von [(h-C5H5)Ti]8(m-O)12

    F. Heshmatpour, S. Wocadlo, W. Massa und K. Dehnicke

    Z.Naturforsch. 496,827,830, (1994).

 

3- Synthese and kristallstrukture der phosphaniminato – Komplex     [MCl2(NPPh3)]2 mit

    M = Al und Ga, [SbCl2(NPMe3)(DMF)]2 sowie des Phosphanimin- Komplexes [Ph3PNH . BF3] . THF

    F. Heshmatpour, D. Nusshaer, R. Carbe, S.  Wocadlo, W. Massa, K.  Dehnicke, H.Goesmann und D. Fenske

    Z anorg all chem. 621 (1995)

 

4 - Die Kristallstruktur von [(THF)2Li (m2-Cl)2 TiCl2(THF)2]

     B. Neumuller,  F. Heshmatpour, K. Dehnicke

     Z.Naturforsch. 516,602-604 (1996)

 

5- Synthesis, Characterization, and Crystal Structure of the New Schiff-Bases derived

    from1,2,4-Triazole and the Structure of [(PPh3)2 Cu(AMTT)] NO3. EtOH

    (AMTT = 4-Amino-5-methyl-2H-1,2,40triazole-3(4H)-thione)

    F. Heshmatpour, M. GHASSEMZADEH, M. Semsarha and . Neumuller.

    Z. Anorg. Allg. Chem. 633, (2007) 465-469

 

6- Synthesis, Characterization, and molecular structure of a new tetrameric palladium(II) complex

    tetramer containing Schiff-Bases derived from

    AMTTO  (AMTTO = 4-amino-6-methyl-1,2,4-triazine-thione-5-one)

    F. Heshmatpour, M. Ghassemzadeh, S. BahemmaT, J. Malakootikhah, B. Neumuller, A.

    Rothenberger

    Z. Anorg. Allg. Chem. 633, (2007) 1178-1182

 

7- Zncl2–promoted synthesis of benzimidazoles under  microwave irradiation

    S. Rostamizadeh, M. nojavan, F. Heshmatpour

    Hetrocyclic Communications  , Vol 13, No 5,(2007)305-310

 

8- The influence of PH and UV visible absorption on hydrolysis stage and gel behavior of  glasses

     synthesized bysol-gel 

    M. Khosravi saghezchi, H. Sarpoolaky and F. Heshmatpour

    Iranian Journal of Materials and Science and Engineering Vol. 5, Number 2, (2008)15-21  

   

9-  6,7,8,9,10,11,12,13, Octahydro-5H-1,3-dithiole [4,5-b][1,4] dithiacyclotidecine

     F. Heshmatpour,  F. darvish, Z. Emdadi and B. Neumuller.

     Acta Cryst. E64, (2008) 402

 

10- Crystal structure of 5,6,7,8,9,10,11,12-octahydro[1,3]ditholo[4,5-b][1,4]  dithiacyclo

      decine-2-thione,   C11H16S5       

      F. Darviche, F. Heshmatpour, Z. Emdadi, H. R. Khavasi and B. Neumuller   

      Z. Kristallogr. NCS 223 (2008) 235-236                 

 

11- Thermal, spectroscopic, X-ray diffraction, and structural studies on a new Cd(II) mixed-ligands

      coordination polymer                                                                                                 

      Z. rashidi ranjbar, S. Hamidi, F. HeshmatpouR, A. Morsali                                   

      Journal of Coordination Chemistry, 62:12(2009)2022-2027     

  

 

12- بررسی تاثير اسيد يته سرعت کشش و عمليات حرارتی بر ويژگی های نوری لایه های نازک  نانوساختار و ضد بازتاب 2SiO تهیه شده به  روش سل-ژل

   هادی عادلخانی – فلوراحشمت پور- مهدی نهاوندی

   شیمی و مهندسی شیمی ایران- دوره 28 – شماره 1- بهار 1388             

 

 

13- Studying of optical and morphological properties of  SiO2-MOx (M: Co/Cu) glasses prepared by sol-gel method. 

    F. Heshmatpour, H. Adelkhani, M. Jangholi.

    Journal of non-Crystalline solids, 357 (2011) 1409–1413.

 

14- Synthesis and characterization of nanocrystalline zirconia powder by simple sol-gel method with

      glucose and fructose as organic additives.

     F. Heshmatpour, R. Bavadi Aghakhanpour

     Powder Technology, 205 (2011) 193-200.

 

15- Synthesis and characterization of superfine pure tetragonal nanocrystalline sulfated zirconia

      powder by a non-alkoxide sol-gel route

      F. Heshmatpour, R. Babadi Aghakhanpour.

      Advanced Powder Technology, 23 (2012) 80–87.

 

16- Synthesis, Characterization, and Catalytic Performance in Oxidation of Styrene and α-Methyl Styrene

      of a Nickel(II) Complex Derived from a Schiff Base Ligand

      F.Heshmatpour, S. Rayati,  M. Afghan Hajiabbas and B. Neumuller

      Z. Anorg. Allg. Chem. 2011, 637, 1224–1228

 

17- Synthesis, Characterizations, and Crystal Structure of a new Cadmium(II) Coordination Polymer

      Containing Pyrazine Moiety [{Cd(pyz)2(OAc)}n]·n(ClO4)

      F. Heshmatpour, A. Morsali, A. Asadi Jouzani and B. Neumüller

      Z. Anorg. Allg. Chem. 2011

 

18- Copper(II) Schiff base complexes derived from 2,2΄-dimethypropandiamine: Synthesis, characterization

     and catalytic performance in 3 oxidation of styrene and cyclooctene

     F. Heshmatpour, S. Rayati, M. Afghan Hajiabbasa, P. Abdolaliana and B. Neumüller

     Polyhedron, 31 (2012) 443–450.

                                                                                                                         

19 - Synthesis and Characterization of  Pure Tetragonal Nanocrystalline Sulfated 8YSZ Powder

        by Sol-Gel Route;

       F. Heshmatpour, Z. Khodaiy , R. B. Aghakhanpour

      Powder Technology, 224 (2012) 12–18.

 

20- Preparation of monometallic (Pd, Ag) and bimetallic (Pd/Ag, Pd/Ni, Pd/Cu) nanoparticles via

      reversed micelles and their use in the Heck reaction

      F. Heshmatpour, R. Abazary , S. balalaie

     Tetrahedron, 68 (2012) 3001-3011.

 

21- Pt/Pd/Fe Trimetallic Nanoparticle Produced via Reverse Micelle Technique: Synthesis, Characterization,

       and Its Use as an Efficient Catalyst for Reductive Hydrodehalogenation of Aryl and Aliphatic Halides

       under Mild Conditions

       R. Abazary, F. Heshmatpour, S. balalaie,

       ACS Catal. , 3 (2013) 139−149

 

 

 کنفرانسها :

 

1 – خواص فیزیکی و اپتیکی تک بلور(KTiOPO4 KTP) و استفاده آن برای تولید هماهنگ دوم لیزرهای

     دیودی نئودیمیم یاگ با توان بالا

     محمدهادی ملکی , فلوراحشمت پور, سید مهدی شریفی کلهرودی

     پنجمین همایش دانشجویی فیزیک و کنفرانس فیزیک ایران

     دانشگاه شاهرود 6-10 شهریور 79

 

2 – بررسی خواص الکتریکی لایه های نازک Cu : Bi2O3

     محمدهادی ملکی ,فرزاد تاییدی, مهدی جمال انارکی, سید پیمان عباسی, فلوراحشمت پور

     اولین کنفرانس مشترک فیزیک ماده چگال

     دانشگاه سمنان 9- 10 آذر 84

 

3 – تأثیر PH بر خواص نوری فیلم های نانوساختار SiO2، تهیه شده به روش سل – ژل

     فلوراحشمت پور, هادی عادلخانی, مهدی نهاوندی, منصور نوربخش شورابی

    کنفرانس فیزیک ماده چگال

    دانشگاه شاهرود 6- 9  شهریور 85

 

4 – اثر عوامل سرعت کشش، عملیات حرارتی و پیوستگی بر روی خواص اپتیکی لایه های نانوساختار و

     ضدبازتاب SiO2 ، تهیه شده به روش سل – ژل

     مهدی نهاوندی, فلوراحشمت پور, هادی عادلخانی

     هشتمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران

     دانشگاه فردوسی مشهد 25- 26 بهمن 85

 

5-  بررسی اثر دمای عملیات حرارتی بر پدیده های بائوکرومی و هیپرکرومی در لایه های نازک سیلیکا- اکسید کبالت تهیه شده

 به روش سل – ژل

    فلوراحشمت پور, هادی عادلخانی, مونا جانقلی

    کنفرانس فیزیک ایران ماده چگال

    دانشگاه یاسوج 6 – 5 شهریور 86

 

6 – بررسی اثر دمای عملیات حرارتی بر روی خواص اپتیکی و الکتریکی لایه های رسانای شفاف ITO

     تهیه شده به روش سل – ژل

    سید هادی علوی, فلوراحشمت پور, محمدهادی ملکی

    چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

    دانشگاه ولی عصر رفسنجان  9 الی 11 بهمن 86

 

7-  سنتز پوششهای نانوساختار ITO توسط فرایند سل-ژل و بررسی ساختار سطحی, بلوری, خواص اپتیکی  و الکتریکی آنها

    فلوراحشمت پور, سید هادی علوی, محمدهادی ملکی

   همایش ملی مواد نانو

    پژوهشگاه مواد و انرژی تهران 21- 23 خرداد 1387

 

8-   سنتز پوششهای نانوساختار ITO توسط فرایند سل-ژل و بررسی ساختار سطحی بلوری خواص اپتیکی  و الکتریکی آنها

    سید هادی علوی, فلوراحشمت پور, محمدهادی ملکی

    چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو

    دانشگاه رازی کرمانشاه 17- 19 مهر 1387

  

9-  مطالعه مورفولوژی و ویژگی های اپتیکی لایه های نازک اکسید کروم/سیلیکا تهیه شده به روش سل-ژل

      فلوراحشمت پور, هادی عادلخانی, غلامرضا رخشان

      پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

      دانشگاه اصفهان 8- 10 بهمن 1387

 

10-بررسی عملیات حرارتی برروی خواص لایه های نازک ITO سنتز شده طی فرایند اکسیداسیون II Sn   به  IV Sn

      نهال بهشتی نژاد, فلوراحشمت پور

      شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

      دانشگاه یزد 6- 8 بهمن 1388

 

11- سنتز لایه های نازک ITO توسط تکنیک سل-ژل طی فرایند اکسیداسیون II Sn به  IV Sn

      نهال بهشتی نژاد, فلوراحشمت پور

      شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

      دانشگاه یزد 6- 8 بهمن 1388

 

12- A new Cd(II) mixed-ligands coordination polymer : Thermal, spectroscopic, X-ray diffraction,

     and structural studies                                                                                           

     S. Hamidi, F. Heshmatpour, Z. rashidi ranjbar, A. Morsali

     10th Iranian Inorganic Chemistry Conference IICC-10, 2008

     University of  Sistan and Baloochestan

 

13- Synthesis and characterization of lead-containing glass bye Sol-gel

      M.Khosravi saghezchi, H. sarpoolaky and F. Heshmatpour

      Nano Thailand symposium 2008

      6-8 november 2008, Bangkok, Thailand     

 

14- Synthesis and comparative characterization of Aluminoborosilicate and lead glass

      by sol-gel                                                                                                                                               

      M. Khosravi saghezchi, H. Sarpoolaky and F. Heshmatpour  

      The 2nd International Conference on Advanced Materials and Systems

      23rd – 24th October, 2008, Bucharest, ROMANIA

 

15- A new approach for the synthesis of a derivative of “ DMIT precursor of tetrathiafulvalenes         

      F. Darviche, Z. Emdadi, F. Heshmatpour

      The 15th National Conference of Organic Chemistry in Iran

      Razi University of Kermanshah, 27th August 2008     

 

16- Synthesis and Characterization, Crystal structure and reactivity of a tetradentate N2O2 Schiff base

      ligands towards some first row transition metals

     F. Heshmatpour, S. Rayati, and M. Afghan Hajiabbas

     The 12th National Conference of Inorganic chemistry in IRAN

     Guilan University, 15-16 September 2010.

 

17- Effect of synthesis of the organic additives on crystal phase and crystallite size of zirconia nanoparticles

      F. Heshmatpour, Reza Babadi Aghakhanpour.

      The 12th National Conference of Inorganic chemistry in IRAN

      Guilan University, 15-16 September 2010.

 

18- Non-Alkoxide sol-gel synthesis of superfine sulfated zirconia nanocrystalline with pure tetragonal phase.

      Reza Babadi Aghakhanpour, Felora Heshmatpour

      Nanotech India 2010,

      Gokulam Park, India, Kochi, 19-21 November 2010.

 

 

19-  سنتز نانو لایه های ITO   توسط روش اسپری پیرولیز طی فرآیند اکسیداسیون قلع II به قلع IV

       رسول ملک فر، فلورا حشمت پور، نگار رجبی، سلدا آبیار

       دهمین کنفرانس ماده چگال

       دانشگاه شیراز ، 6 و7 بهمن 1389

 

20- سنتز نانولایه های ITO   آلاییده به نقره و بررسی اثر دما بر خواص اپتیکی و الکتریکی آنها

       فلورا حشمت پور، رسول ملک فر، سلدا آبیار، نگار رجبی

       هفدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

       کرمان ، ماهان ، 19-24 بهمن

   

21- Synthesis, characterization and crystal structure of oxovanadium(IV) complex with tetradentate N2O2

      Schiff base ligand

     F. Heshmatpour,  S. Rayati, M. Afghan Hajiabbas  

     The 13th National Conference of Inorganic chemistry

     Razi University, Kermanshah, Iran, 7‐8 September 2011

  

22- Copper(II) complexes with tetradentate Schiff base ligands derived from 2,2′-

     dimethylpropylenediamine: Synthesis, characterization and structure

     F. Heshmatpour,  S. Rayati,  M. Afghan Hajiabbas

    The 13th National Conference of Inorganic chemistry

    Razi University, Kermanshah, Iran, 7‐8 September 2011

 

23- Copper(II) Schiff base complexes as catalysts for oxidation of cyclooctene, cyclohexene and styrene

     with tert-butylhydroperoxide

     S. Rayati, P.Abdolalian, F. Heshmatpour

    The 13th National Conference of Inorganic chemistry

     Razi University, Kermanshah, Iran, 7‐8 September 2011

 

24- Preparation and characterization of Pd, Ag and Pd-M (M=Ag, Ni, Cu) bimetallic

      nanoparticles in water-in-oil microemulsion

      F. Heshmatpour, R. Abazari

     The 13th National Conference of Inorganic chemistry

     Razi University, Kermanshah, Iran, 7‐8 September 2011

  

25- Effect of alcinations temperature on phase stability and crystal growth of sulfated yttria stabilized zirconia

       F. Heshmatpour, Z. Khodaiy

      The 13th National Conference of Inorganic chemistry

      Razi University, Kermanshah, Iran, 7‐8 September 2011

 

26- Pd-Cu bimetallic nanoparticle: Synthesis, characterization and their application as new catalyst

      in C-C coupling reactions

      F. Heshmatpour, R. Abazari

پانزدهمین کنگره شیمی ایران، همدان  

  

27 – Effect of Phosphate Anion Addition on the Phase Transition of YSZ Nanocrystallites Prepared by

        the Sol-gel Method

        F. Heshmatpour1, Z. Khodaiy

       International congress on nanooscience & nanotechnology, 8-10  September 2012, Kashsn

 

28- Elaboration and Investigation of Doped Effects of TiO2 on Optical and Electrical Properties of

      Single and Multi Layer ITO Thin Film

      Felora Heshmatpour, Sajjad Rakhshani

     14th Iranian Inorganic Chemistry Conference , . 28-29 August

 

29- Synthesis and characterization of pure tetragonal sulfated 10%Ti-YSZ nanoparticles in low temperature

      by sol-gel method

      F.Heshmatpour, Hanieh Saeedazari

      14th Iranian Inorganic Chemistry Conference , . 28-29 August

 

30- Synthesis and Characterization of magnetic core-shell Fe304@YSZ

      nanoparticles and using them as catalyst in Acetaminophen formation

      F. Heshmatpour, N. Tayebi Sabet

     14th Iranian Inorganic Chemistry Conference, . 28-29 August

 

31- A new study on the effect of different polymers in the nucleation and growth in

      nanohydroxyapatite/copolymer composites

     Felora Heshmatpour*, Saeedeh Haghbin Lashteneshaee

     15th Iranian Inorganic Chemistry Conference, 3 , 4 september 2013

 

32- Synthesis of pure anatase Ti02 nanoparticles by microwave-assisted microemulsion and

     their application in indol derivatives

     Felora Heshmatpour*, Zahra Nodehi

     15th Iranian Inorganic Chemistry Conference, 3 , 4 september 2013

 

33- Using microwave Irradiation CorIncreasing the Reducing Property of Sucrose in order

     to Synthesize Silver Nanoparticles

    Felora Heshmatpour*, NasimSelahvarzi

    15th Iranian Inorganic Chemistry Conference, 3 , 4 september 2013

 

34- A green catalyst for indole condensation: nanomagnetite-supported sulfated yttria

     stabilized zirconia

     NarjesTavvebi Sabet Khomami. Felora Heshmatpour*

     15th Iranian Inorganic Chemistry Conference, 3 , 4 september 2013

 

 

 

پايان نامه :

 

1- بررسی سنتز و خواص شیشه های سربی و آلومینوبوروسیلیکاتی به روش سل- ژل

    مریم خسروی , بهمن 1384

 

2- تهیه پوشش های ضدبازتاب و نانو ساختار SiO2 به روش Sol-Gel و بررسی عوامل نوع کاتالیست،   

    سرعت کشش، عملیات حرارتی و پیرشدگی بر روی خواص اپتیکی آنها

    مهدی نهاوندی , بهمن 1385

 

3-  سنتز شیشه های سیلیکاتی رنگی با استفاده از رنگدانه های معدنی به روش سل – ژل

     مونا جانقلی , مرداد 1386

 

4- لایه نشانی نانوساختارهای اکسید ایندیوم – قلع( ITO ) به روش سل – ژل

    سید هادی علوی , بهمن 1386

 

5- سنتز و شناسایی برخی از پلیمرهای کئوردیناسیون جدید از کادمیم (II) با لیگاندهای مشتقات پیریدیلی

     شیما حمیدی , مرداد 1387  

 

6-   سنتز و بررسی شیشه های خاص به روش سل-ژل

کیانا مدد زاده , شهریور 1387

 

7- بررسی و شناسایی ترکیبات کئوردیناسیونی حاوی اتم گوگرد در مقابل فلزات دو ظرفیتی

    عادل اسدی , شهریور 1387  

 

8- بررسی خواص اپتیکی و ساختاری پوششهای سیلیکاتی حاوی عناصر انتقالی سنتز شده به روش سل-ژل

    غلامرضا رخشان, بهمن 1387  

 

9- بررسی خواص اپتیکی الکتریکی لایه های نانوساختار ITO سنتز شده به  روش سل-ژل

    نهال بهشتی نژاد , بهمن 1388

   

10- سنتز و شناسایی کمپلکس های کوردینانسی فلزات واسطه با لیگاندی بر پایه رودانین

     مجتبی رضایی ، شهریور 1389

 

11- سنتز نانوکریستال زیرکونیا و زیرکونیا سولفاته به روش سل-ژل و مطالعه عوامل موثر  بر ساختارو بافت

    رضا بابادی آقاخان پور، بهمن 1389

   

12- بهینه سازی شفافیت نوری و هدایت الکتریکی لایه های نانوساختار ITO سنتز شده به روش سل-ژل

      سلدا آبیار، بهمن 1389

 

13- سنتز ؛ شناسایی و تعیین ساختار کریستالی کمپلکس های کوئوردینانسی فلزات واسطه با لیگاندهایی بر پایه آمینوپیریمیدینون و شیف بازها

منا حاجی عباس افغان ، شهریور 1390

 

14- سنتز نانو ذرات فلزات واسطه با استفاده از مایسل معکوس و کاربردهای آنها به عنوان کاتالیست سبز  رضا ابازری ، بهمن 1390

 

15- سنتز و شناسایی نانو پودر YSZ 8% اصلاح شده با یونهای سولفات و فسفات ؛ به روش سل – ژل و مطالعه پارامترهای سنتزی

زهرا خدایی ،  بهمن 1390

 

16- سنتز و شناسایی و بررسی شفافیت نوری و رسانایی الکتریکی لایه های نازک نانو ساختار

( M= Ti, Zr )  ITO: M به روش سل - ژل

سجاد رخشان اول ، شهریور 1391

 

17- سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت هاي   2OiT- YSZ سولفاته به روش سل - ژل  و بررسي اثر افزايش تيتانا بر خواص ساختاري

حانيه سعيدآذري ، بهمن 1391

 

18- سنتز و شناسایی نانو ذرات اکسید فلزات واسطه و کاربرد انها بعنوان کاتالیزور نا همگن  در سنتز ترکیبات اولیه دارویی

زهرا نودهی ، شهریور 1392

 

19- سنتز و شناسایی نانو ذرات فلزی به روش کاهش شیمیایی به کمک استفاده از مایکروویو خانگی و بررسی خواص ضد باکتری آنها

نسیم سلاحورزی، شهریور 1392

 

20- تهیه و شناسایی نانو کامپوزیت آپاتیت/پلیمر با استفاده از پلیمرهای طبیعی ؛ مصنوعی و ترکیبی از انها

سعیده حق بین لشت نشایی، شهریور 1392

 

 

 

طرح های پژوهشی :

 

 

1-   سنتز رنگ شیشه ای ویژه که جایگزین تکنیک سندبلاست می باشد

  تاریخ ثبت : 15/1/83

  تاریخ تأییدیه سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران : 13/6/86