نعیمه صادقی
دکتراي مهندسي عمران، مهندسي و مديريت ساخت
عضوهيئت علمي دانشکده مهندسي عمران
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
تحصیلات
حوزه های پژوهشی
مقالات
خدمات علمی-اجرایی
دروس ارائه شده
جوایز و افتخارات