استاد

گروه طراحی جامدات

دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی