Armature

طراحی موتور ( آرمیچر ) با استفاده از میدان مناطیسی

یکی از پیشرفت های اصلی در زمینه الکترومغناطیس در نظریه الکترو مغناطیس توسط مایکل فاراده انجام گرفت . وی در سال 1831 به طور تجربی کشف کرد که وقتی شار مناطیسی در حال پیوند با یک حلقه هادی تغییر میکند ، جریانی در این حلقه القا میشود . رابطه کمی بین emf القایی و نرخ تغییر پیوند شار ، برساس مشاهدات تجربی به قانون فاراده معروف است . این یک قانون تجربی است و میتواند به عنوان یک اصل موضوعی در نظر گرفته شود . اما رابطه تجربی مرتبط با حلقه محدود را به عنوان نقطه آغازین بنا نهادن نظریه القای اکترومغناطیسی در نظر نمیگیریم . بر اساس اصل موضوعی قانون اساسی القای الکترومغناطیسی فاراده ، شکل انتگرالی قانون فاراده را نتیجه خواهیم گرفت .