Battery in solenoid

حرکت باتری در سیملوله

اگر یک سیم حامل جریان تحت تاثیر میدان مغناطیسی قرار گیرد از طرف میدان مغناطیسی به آن سیم نیرو وارد می شود .
آزمایش نشان داده که بزرگی نیروی وارد برسیم حامل جریان به عوامل زیر بستگی دار د
شدت جریان الکتریکی گذرنده از سیم: i
طول سیم l
بزرگی میدان مغناطیسی: B
α : زاویه‌ی بین بردار میدان مغناطیسی با جهت جریان الکتریکی .
میتوان نشان داد بزرگی نیروی وارد بر سیم از رابطه ی زیر بدست می آید .

F = I L B sinα