سید آرش احمدی

 

K. N. Toosi University

arash ahmadi

سوابق آموزشی

 

مقطع کارشناسی ارشد:

          1-مایکروویو 2 

          2-مدارهای فعال مایکروویو

          3- اجزا نیمه هادی ها در مایکروویو

مقطع کارشناسی:

          1-ریاضیات عمومی2

          2-الکترومغناطیس مهندسی

          3-آزمایشگاه انتن 

          4-ریاضیات مهندسی

          5-اندازه گیری مشخصات آنتن ها