سید آرش احمدی

 

K. N. Toosi University

arash ahmadi

سوابق پژوهشی

 

15/5/1390  تا کنون : مجری فنی  پروژه "طراحي و ساخت نمونه مهندسي آنتن باند Ku براي استفاده در محموله مخابراتي ماهواره GEO" (کارفرما: موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات)

و راهنمایی تعداد زیادی پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد