مقالات سوابق کاری و علمی صفحه اصلی

 معرفی

علي کشاورز

دانشيار دانشکده مهندسي مکانيک

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

پست الکترونیک: keshavarz(atsign)kntu.ac.ir

تلفن (دفتر): 84063241-021

 تحصیلات

دکتري مهندسي مکانيک

1369- 1364

دانشگاه ايالتي کانزاس- آمريکا

فوق­ليسانس مهندسي مکانيک

1364- 1362

دانشگاه ميسوري (رالا)- آمريکا

ليسانس مهندسي مکانيک

1362- 1358

دانشگاه ميسوري (رالا)- آمريکا

 زمینه های تحقیقاتی

 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی