با نام او

 

کنترل غیرخطی

استاد درس : حیرانی نوبری

زمستان 92

 

 

 

 

جزوه درس:

 

pdf

 

 

pdf

 

pdf

 

pdf

 

کتابهای مرجع:

 

 

pdf

 

 

 

نمونه مسائل با پاسخ:

 

پاسخ
سوال
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf

 

 

 

نمونه مسائل بدون پاسخ:

 

pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

html templates websitetemplates.net