صفحه اصلی

استفاده از رباتها در صنايع مختلف و نيز بهره‌گيري از سيستم‌هاي توليد به کمک کامپيوتر, طّي دهه‌هاي اخير در سطح جهاني رواج روزافزون داشته‌است. در اين خصوص، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با تکيه بر امكانات گسترده كتابخانه‌اي، آزمايشگاهي و كارگاههاي تحقيقات كاربردي ارتباط سازنده‌اي را بين نيازهاي صنعتي و پتانسيلهاي تحقيقات کاربردي در دانشگاه ايجاد نموده و اجراي طرح‌هاي تحقيقات کاربردي مختلفي را به عهده گرفته‌است. در اين راستا ، بمنظور تمرکز فعاليت‌هاي متنوع مذکور، برنامة پيشنهادی تأسيس قطب علمي رباتيک و کنترل تقديم مي‌گردد.

 

روش‌های اجرای اين برنامه، برای تحقق بخش‌های متنوع اهداف به تفکيک زير خواهدبود: