برنامه پنج ساله

هداف برنامه هدف اصلی از اين برنامه جهت ايجاد قطب علمي رباتيک و کنترل، فراهم آوردن يک بستر همکاری پژوهشی و تبادل اطلاعات علمی و فنّی در سطح ملّي و بين‌المللي برای صاحب‌نظران، دانشجويان و نيز افراد مستعدّ علاقمند است. بر اين اساس، رئوس اهداف جزئی ايجاد اين قطب را منطبق بر مفاد آئين‌نامة قطب‌های علمی مي‌توان بصورت زير خلاصه کرد: