اعضای مؤسس قطب رباتيک و کنترل

رديف

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

رشته تحصيلي

گرايش تخصصي

مؤسسه محل خدمت

1

سيّد علي اکبر موسويان

استاد

مهندسي مكانيك

رباتيک و كنترل

دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسي

2

علی غفاری

استاد

مهندسي مكانيك

کنترل

دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسي

3

فريد نجفی

دانشيار

مهندسي مكانيك

رباتيک و كنترل

دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسي

4

عليرضا مقدم‌فر

دانشيار

رياضی

رياضيات گسسته و تئوری گروه‌ها

دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسي

5

حميدرضا محمدی دانيالی

دانشيار

مهندسي مكانيك

رباتيک

دانشگاه صنعتی بابل

6

عباس فتاح

استاديار

مهندسي مكانيك

رباتيک

دانشگاه صنعتی اصفهان

7

Sunil K. Agrawal

استاد

مهندسي مكانيك

رباتيک

University of Delaware

 

همکاران قطب رباتيک و کنترل

 

رديف

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

گرايش تخصصي

مؤسسه محل خدمت

1

دکتر حميد رضا تقي‌راد

استاد

رباتيک و کنترل

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

2

دکتر رضا کاظمي

دانشيار

ديناميک و كنترل - خودرو

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

3

دکتر علي نحوي

استاديار

رباتيک و كنترل واقعيت مجازي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

4

دکتر شهرام آزادي

استاديار

ديناميک و كنترل - خودرو

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

5

دکتر امير حسين شامخي

دانشيار

ديناميک و كنترل - خودرو

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

6

دکتر محمد رضا همائي‌نژاد

استاديار

كنترل و بيو مکانيک

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

7

دکتر سيد حسين ساداتي

استاديار

ديناميک و كنترل - هوافضا

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

8

دکتر محمد مهدی فاتح

استاد

رباتيک

دانشگاه صنعتی شاهرود

9

دکتر احمد باقري

استاد

رباتيک

دانشگاه گيلان

10

E. G. Papadopoulos

استاد

رباتيک

National Technical University of Athens