سوابق تحصيلي

ديپلم: رياضي

كارشناسي: مهندسی برق- الكترونيك و مخابرات (honor) از دانشگاه شمال لندن 1357.

 

عنوان پایان نامه کارشناسی:H.F. Impedance Measurement using Four–Probe Technique

 

Mphil: بالاتر از فوق ليسانس كمتر از دكترا: ميكروالكترونيك از دانشگاه ميدل سكس لندن سال 1361.

 

عنوان تز:Mphil: Realization of fully Distributed RC Network using Thick Film Technology

 

دانشوري: الكترونيك نوري از دانشگاه تربيت مدرس 1377.

 

عنوان تز دانشوری: ژيروسکوپ نوری